Partnerzy

 

Zabrze - oficjalna strona Urzędu MiastaZabrze - serwis
oficjalna strona Urzędu Miasta

sekapSystem Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej

Górnik Zabrze SSA - oficjalna stronaGórnik Zabrze SSA
oficjalna strona

SKS Gwarek Zabrze - oficjalna stronaSKS Gwarek Zabrze
strona oficjalna

Polski Związek Gimnastyczny - oficjalna stronaPolski Związek Gimnastyczy
strona oficjalna


Rada Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej MBSBiuletyn Informacji Publicznej MBS

Rodo

Dyrektor Miejskiej Bursy Szkolnej
ul. Franciszkańska 13a, 41-819 Zabrze

W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych oraz dziecka danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady / UE / 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / ogólne rozporządzenie o ochronie danych / DZ. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1 /, zwanej dalej w skrócie „RODO”, iż:

 1. ADMINISTRAT DANYCH.

Administratorem Pani / Pana oraz dziecka danych osobowych jest Dyrektor Miejskiej Bursy Szkolnej w Zabrzu, którego siedziba mieści się w Miejskiej Bursie Szkolnej, 41-819 Zabrze, przy ul. Franciszkańskiej 13a

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować w sprawie związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

 1. Pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pod numerem telefonu: 600 991 705
 3. Pisemnie na adres: Miejska Bursa Szkolna, 41-819 Zabrze, przy ul. Franciszkańskiej 13a z dopiskiem
  „ Inspektor ochrony danych”
 4. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
 5. Przetwarzaniem Pani / Pana danych oraz dziecka odbywa się w celu pobytu wychowanka w Miejskiej Bursie Szkolnej w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Podstawą prawną zbierania Pani / Pana danych osobowych oraz dziecka danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze.
 7. Podając dane dodatkowe /nieobowiązkowe/ traktujemy Pani / Pana zachowanie jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani / Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO, na ich przetwarzanie
  dla potrzeb niezbędnych do załatwiania Pani / Pana oraz dziecka sprawy.
 8. ODBIORCA DANYCH OSOBOWYCH

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych,
w których przetwarzane są Pani / Pana oraz dziecka dane.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Pani / Pana oraz dziecka dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Po spełnieniu celu, dla którego Pani / Pana oraz dziecka dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celu archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba
  że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
 4. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani / Pan prawo do żądania od administratora:

 1. Dostępu do treści swoich i dziecka danych osobowych
 2. Sprostowania / poprawienia / swoich i dziecka danych osobowych
 3. Usunięcia swoich i dziecka danych osobowych
 4. Ograniczenia przetwarzania swoich i dziecka danych osobowych
 5. Przenoszenia swoich i dziecka danych osobowych

a ponadto, posiada Pani / Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana oraz dziecka danych.

 1. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

W stosunku do danych osobowych, które są nieobowiązkowe, a które zostały przez Panią / Pana podane, przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani / Pana oraz dziecka danych do momentu jej wycofania.

 1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych oraz dziecka danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. INFORMACJE O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
 2. Podanie przez Pani / Pana danych osobowych oraz dziecka danych osobowych jest wymogiem ustawowym,
  do których podanie jest Pani / Pan zobowiązana/y. W takim przypadku, jeżeli nie poda Pani / Pan swoich danych oraz dziecka, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 3. Podanie przez Panią / Pana danych dodatkowych / nieobowiązkowych /, w zakresie nie wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne.
 4. ZAUTOMATYZOWANIE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Państwa dane osobowe oraz dziecka dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane.