Partnerzy

 

Zabrze - oficjalna strona Urzędu MiastaZabrze - serwis
oficjalna strona Urzędu Miasta

sekapSystem Elektronicznej Komunikacji
Administracji Publicznej

Górnik Zabrze SSA - oficjalna stronaGórnik Zabrze SSA
oficjalna strona

SKS Gwarek Zabrze - oficjalna stronaSKS Gwarek Zabrze
strona oficjalna

Polski Związek Gimnastyczny - oficjalna stronaPolski Związek Gimnastyczy
strona oficjalna


Rada Dzielnicy Osiedle Tadeusza Kotarbińskiego

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej MBSBiuletyn Informacji Publicznej MBS

Rekrutacja

                                                                                Zasady rekrutacji do Miejskiej Bursy Szkolnej

w Zabrzu na rok szkolny 2019/2020 

§1. Postanowienia ogólne

1. Zasady rekrutacji określają kryteria i tryb postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Miejskiej Bursy Szkolnej.


§2. Rekrutacja do Miejskiej Bursy Szkolnej

1. Bursa przyjmuje uczniów z zabrzańskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania.
2.
Bursa przyjmuje wychowanków corocznie na kolejny rok szkolny po uprzednim złożeniu deklaracji o kontynuowaniu pobytu (załącznik nr 1) lub po złożeniu pisemnego wniosku (załącznik nr 2) wraz z oświadczeniem (załącznik nr 3) skierowanego do Dyrektora Bursy.
3. O przyjęciu wychowanka do Bursy w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor placówki.
4.
Kryteria przyjęcia kandydata, sposób przeliczania punktów, terminy składania dokumentów szczegółowo są opisane w Regulaminie Rekrutacji Miejskiej Bursy Szkolnej.
5.
Postępowanie uzupełniające przeprowadza się, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

§ 3. Procedury postępowania rekrutacyjnego


1. Komisja Rekrutacyjna po weryfikacji wniosków ustala liczbę kandydatów spełniających warunki do przyjęcia.
2. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, na drugim etapie postępowania, Komisja Rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę datę i godzinę złożenia wniosku.
3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów ustawowych oraz kryteriów samorządowych, Komisja Rekrutacyjna rozpatrując dany wniosek nie uwzględnia danego kryterium.
4. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
5. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.


§ 4. Postępowanie uzupełniające

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Bursa nadal dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor Bursy przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. W postępowaniu uzupełniającym uwzględnia się kryteria ustawowe i kryteria samorządowe.

§ 5. Zasady i terminy wnoszenia odwołania

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Miejskiej Bursy Szkolnej
2.
Komisja sporządza uzasadnienie w ciągu 5 dni od dnia wpływu wniosku rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.
Rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może wnieść do Dyrektora Bursy odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia
4.
Dyrektor Bursy rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym wychowanek korzysta z Bursy.
2.
Sprawy nieuregulowane w Regulaminie określają przepisy ustawy o systemie oświaty i akty prawne wydane na tej podstawie.
3.
Zasady rekrutacji, wzór wniosku oraz deklaracji o kontynuowaniu pobytu jest dostępny w siedzibie Miejskiej Bursy Szkolnej oraz na stronie internetowej www.bursa-zabrze.pl
4.
Regulamin obowiązuje z dniem podpisania i stanowi załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 01 z dnia 22.05.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji do Miejskiej Bursy Szkolnej w Zabrzu.

                                                                             § 7. Terminarz rekrutacji

                             

Miejska Bursa Szkolna w Zabrzu

 

Terminarz rekrutacji – rok szkolny 2019/2020:

 

 • Składanie deklaracji kontynuowania zamieszkania w Miejskiej Bursie Szkolnej  w Zabrzu:
 • 13.05.2019r. do 31.05.2019r. - składanie deklaracji kontynuowania zamieszkania w Miejskiej Bursie Szkolnej w Zabrzu na rok szkolny 2019/2020
 • 07.06.2019r. - ogłoszenie wyników rekrutacji dla młodzieży, która kontynuuje zamieszkanie w Miejskiej Bursie Szkolnej w Zabrzu
 • Rekrutacja kandydatów:
 • do 28.06.2019r. - składanie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Miejskiej Bursy Szkolnej w Zabrzu
 • 01.07.2019r. - ogłoszenie wyników naboru poprzez wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • do 23.08.2019r. - potwierdzenie woli zamieszkania w Miejskiej Bursie Szkolnej w Zabrzu (telefonicznie)
 • 23.08.2019r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informacji  o liczbie wolnych miejsc
 • Rekrutacja uzupełniająca:
 • do 29.08.2019r. - składanie wniosku w rekrutacji uzupełniającej wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie Miejskiej Bursy Szkolnej  w Zabrzu
 • 30.08.2019r. - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

          

Dokumenty do pobrania:   

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu w Bursie - załącznik nr 1

Wniosek o przyjęcie do Bursy (dla nowych kandydatów) – załącznik nr 2

Oświadczenie (dla nowych kandydatów) – załącznik nr 3